INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 19.10.2022 - 21.10.2022 oraz 26.10.2022 - 28.10.2022
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

Konsultacje LSR

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (zmiany zaznaczono kolorem) przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR" do dnia 20.10.2022r.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 11.10.2022 - 14.10.2022
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

BADANIE ANKIETOWE

BADANIE ANKIETOWE
NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
NA LATA 2023-2027
ETAP PLANISTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Perły Ponidzia” obejmuje gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD. LGD „Perły Ponidzia” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych. Ankieta ma charakter anonimowy.

Aby wypełnić ankietę - KLIKNIJ TUTAJ

Klauzula RODO - KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 28.10.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia", adres: ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 04.10.2022 - 07.10.2022
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DLA PRACODAWCÓW

SPOTKANIE
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE DLA PRACODAWCÓW
„Rozwiń firmę z Krajowym Funduszem Szkoleniowym”

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr, Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach organizuje spotkanie informacyjno-konsultacyjne, promujące Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości i zasady dofinansowania szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, jak również refundacji kosztów uzyskania certyfikatów i uprawnień ze środków Funduszu dla pracodawców i pracowników.

Spotkanie odbędzie się 13 października 2022r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pińczowie, ul. Republiki Pińczowskiej 42, w godzinach 11.00 - 12.30.

Plakat - KLIKNIJ TUTAJ

Program spotkania - KLIKNIJ TUTAJ

BADANIE ANKIETOWE

BADANIE ANKIETOWE
NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027
ETAP DIAGNOSTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) "Perły Ponidzia" obejmuje gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.

LGD "Perły Ponidzia" przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę - KLIKNIJ TUTAJ

Klauzula RODO - KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.09.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia", adres: ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 05.09.2022 - 16.09.2022
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 18.07.2022 (poniedziałek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 15:15

Spotkania dotyczące współtworzenia LSR

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia". Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. Więcej informacji na www.perlyponidzia.pl.

W przypadku pytań/uwag prosimy o kontakt: tel. 41 3529077, e-mail: biuro@perlyponidzia.pl

Twój udział jest dla nas ważny i będzie miał realny wpływ na nasze działania w najbliższych latach.

Harmonogram spotkań w gminach:

15 lipca 2022 (piątek)

Gmina Skalbmierz - Ochotnicza Straż Pożarna, Plac M. Skłodowskiej-Curie 13

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, Czarnocin 100

Godz: 11:30 - 13:00

19 lipca 2022 (wtorek)

Gmina Bejsce - Ochotnicza Straż Pożarna, Bejsce 229

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Opatowiec - Gminna Biblioteka Publiczna, Rynek 16

Godz: 11:30 - 13:00

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Gręboszów 143

Godz: 14:00 - 15:30

20 lipca 2022 (środa)

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11A

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Bolesław - Urząd Gminy, Bolesław 68

Godz: 11:30 - 13:00

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, Mędrzechów 434

Godz: 14:00 - 15:30

Harmonogram spotkań - otwórz

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 08.07.2022 - 12.07.2022
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 11:15 oraz 15:30 - 19:30

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 2/2022

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna
w terminie 21.04.2022r. - 05.05.2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

DO POBRANIA:

- Lista operacji wybranych - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 28.06.2022r. - otwórz

- Lista operacji zgodnych z LSR które podlegały dalszej ocenie w ramach naboru: nr 2/2022 - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: nr 2/2022 - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

Wsparcie na przygotowanie LSR na lata 2021-2027

Wsparcie na przygotowanie strategii rozwoju lokalnego na lata 2021-2027 dla LGD Perły Ponidzia!

Miło nam poinformować, że w dniu 16.06.2022r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" podpisała umowę na Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przygotowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2021-2027 z udziałem lokalnych społeczności. W ramach realizowanych działań zmierzających do opracowania dokumentu strategicznego przeprowadzane będą między innymi konsultacje zgodnie z przyjętym planem włączenia społeczności w proces tworzenia LSR. Powstała strategia będzie podstawą dalszego funkcjonowania LGD w kolejnej perspektywie finansowej.

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU LGD

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 czerwca 2022 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

Nowy adres siedziby Stowarzyszenia to:

ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz

Pozostałe dane Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" pozostają bez zmian.

Spotkania Informacyjne / Szkolenia

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, iż w związku z ogłoszeniem o naborze wniosków od 21 kwietnia 2022r. do 05 maja 2022r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań w gminach:

12 kwietnia 2022 (wtorek)

Gmina Bolesław - Świetlica w Budynky Wielofunkcyjnym, 33-220 Bolesław 129

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:15

Szkolenie od 08:15 do 09:00

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

Spotkanie informacyjne od 09:15 do 09:30

Szkolenie od 09:30 do 10:15

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

Spotkanie informacyjne od 10:45 do 11:00

Szkolenie od 11:00 do 11:45

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

Spotkanie informacyjne od 12:15 do 12:30

Szkolenie od 12:30 do 13:15

13 kwietnia 2022 (środa)

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, 28-506 Czarnocin 100

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:15

Szkolenie od 08:15 do 09:00

Gmina Bejsce - Gminny Ośrodek Kultury, 28-512 Bejsce 50

Spotkanie informacyjne od 10:00 do 10:15

Szkolenie od 10:15 do 11:00

Gmina Opatowiec - Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

Spotkanie informacyjne od 12:00 do 12:15

Szkolenie od 12:15 do 13:00

Gmina Skalbmierz - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Romanowskiego 1, 28-530 Skalbmierz

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:15

Szkolenie od 16:15 do 17:00

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2022

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 2/2022
o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 21 kwietnia do 05 maja 2022r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 05 maja 2022 roku o godzinie 14:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 2/2022 - przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna - otwórz

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Załącznik nr 2 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Kryteria wyboru operacji - przedsięwzięcie Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

- Oświadczenie (.pdf) - otwórz

- Oświadczenie (.docx) - otwórz

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z (.pdf) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (.pdf) - otwórz

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z (.xlsx) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (.xlsx) - otwórz

- Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy_19.2_inne_4z (.pdf) - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz

- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

- Wniosek o płatność 4z (.pdf) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - otwórz

- Wniosek o płatność 4z (.xlsx) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 1/2022

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych
w terminie 08.02.2022r. - 22.02.2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

DO POBRANIA:

- Lista operacji wybranych - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 29.03.2022r. - otwórz

- Lista operacji zgodnych z LSR które podlegały dalszej ocenie w ramach naboru: nr 1/2022 - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: nr 1/2022 - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE do udziału w organizowanym WARSZTACIE REFLEKSYJNYM dotyczącym realizacji LSR i działalności LGD.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 10 lutego 2022r., od godz. 10.00 w MGOK w Skalbmierzu ul. Stanisława Romanowskiego 1, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą ?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie ?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę ?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD ?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii ?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów ?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) ?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR ?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD oraz Państwa doświadczenia.

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2022.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie (41 3529077) do dnia 09 lutego 2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2022

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 1/2022
o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 08 lutego do 22 lutego 2022r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 lutego 2022 roku o godzinie 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 1/2022 - przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Załącznik nr 2 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Kryteria wyboru operacji - przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że operacja wykorzystuje innowacyjne rozwiązania - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że podejmie działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej - otwórz

- Oświadczenie RODO - otwórz

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)(*.pdf) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 4z)

- Biznesplan (wersja 4z)(*.pdf) - otwórz

- Biznesplan (wersja 4z)(*.docx) - otwórz

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. (4z) (*.xlsx) - otwórz

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (4z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)(*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 2 wykaz działek (*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz

- Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz

- Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

- Wniosek o płatność wersja 4z (*.pdf) - otwórz

- Wniosek o płatność wersja 4z (*.xlsx) - otwórz

- Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu - otwórz

- Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

- Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

- Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

Dzień 07.01.2022r. (piątek)
jest dniem wolnym od pracy w biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia".